Zákony o obnoviteľných zdrojoch energie a ostatné prináležiace zákony.

  1. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

  2. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

  3. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  4. 57/2004 Z.z.  o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

  5. 382/2013 Z.z. ZÁKON z 22. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike.  Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2014.

Legislatíva o dotáciách a pripojení malého zdroja do 10KW.