Slovné spojenie “Fotovoltaika” je odvodené od dvoch slov:
Foto – znamená svetlo, svetelný
Volt – jednotka elektrického napätia
Proces premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu sa označuje ako fotovoltaický jav, ktorý sa odohráva vo fotovoltaickom článku.
Fotovoltaický jav môžeme zjednodušene definovať ako “vybíjanie” elektrónov fotónmi /teda svetelnými lúčmi/.
Na výrobu Fotovoltaického článku je najčastejšie používaný Kremík (Si), ktorý je druhý najrozšírenejší prvok na zemi. Tieto jednotlivé články sú potom pospájané do jedného celku, ktorý nazývame fotovoltaický modul, alebo fotovoltaický panel.

fotovoltaicky-panel
Monokryštalický panel zložený z 54 článkov

 

Tieto jednotlivé panely sa ďalej spájajú do jedného funkčného celku, ktorý potom tvorí fotovoltaickú elektráreň /zdroj/.

Spájanie panelov je možné robiť dvoma spôsobmi, alebo ich kombináciami:

  1. Sériové zapojenie – panely sa spájajú do série a napätie panelov sa spočítava,  prúd sa nemení. Napr. jeden panel dáva pri plnom svite napätie 30V a prúd 8A. Ak zapojím takýchto panelov do série 5, tak výsledné napätie bude 150V a prúd 8A.
  2. Paralelné zapojenie – pri tomto zapojení sa zasa zvyšuje prúd a napätie zostáva rovnaké
  3. Sériovo – paralelné zapojenie – vhodnou kombináciou sériového a paralelného zapojenia dokážeme vytvoriť fotovoltaický zdroj požadovaného výkonu, pre konkrétnu realizáciu.

    Sériove zapojenie          Paralelné zapojenie            Sériové zapojenie panelov                                                          Paralelné zapojenie panelov

Spájanie panelov sa nazýva aj ako stringovanie, teda spájame panely a vytvárame stringy.
Vždy treba dať pozor na to, aby v jednom stringu bol použitý len jeden typ panelov!