V súčasnom období je niekoľko možností inštalácie a pripojenia fotovoltiky. Sú to najmä tieto tri základné spôsoby:

  1. Malý zdroj  (definovaný podľa § 4a zákona 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie  /OZE/).
  2. Ostrovný systém
  3. Hybridný systém

A dva špecifické spôsoby, ktoré vyplynuly jednak z pohľadu na výklad legislatívy a jednak zo známeho tzv. STOP stavu:

      4.  Klasický systém s doplatkom
      5.  Neopodnikanie v energetike

1. Malý zdroj – s čerpaním inštlačnej podpory
V zákone o podpore OZE §4a je napísané, kedy môžeme hovoriť o malom zdroji a za akých podmienok môže byť pripojený do distribučnej sústavy (DS). Ak chceme požiadať o inštalačnú podporu (zatiaľ stále nie je jasný termín čerpania), je potrebné sa riadiť nasledovnými inštrukciami.
Po preštudovaní zákona o podpore OZE a o energetike, je pre úspešné začatie výstavby zdroja a čerpania podpory dôležité:

  • aby bol malý zdroj definovaný ako nepodnikanie v energetike, čo upravuje zákon o enegetike 251/2012 Z.z.  podľa §4 odsek 4.
  • aby boli splnené technické náležitosti podľa §4a odsek 2a zákona o podpore OZE
  • požiadať PDS o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja, napr. použiť dokument ZSD – výsledné stanovisko musí byť kladné
  • podať oznámenie o drobnej stavbe na miestnom stavebnom úrade

Ak ukončime výstavbu zdroja, pred jeho uvedením do prevádzky je potrebné:

  • elektronicky alebo písomne oznámiť PDS termín uvedenia Malého zdroja do prevádzky – najneskôr dva dni pred uvedením do prevádzy.
  • do 10 dní podať distribučnej sústave oznámenie o pripojení malého zdroja (s administratívnymi náležitosťami podľa §4a odsek 2b zákona o podpore OZE). Tu je potrebné podľa tohoto zákona priložiť nasledovné dokumenty:

              – kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja (to sme už získali na začiatku),
              – vyhlásenie o zhode na striedač a generátor,
              – potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov (firma je držiteľom tohoto osvedčenia)

  • oznámiť ÚRSO začatie činnosti podľa podľa § 4 odsek 5 zákona č. 251/2012. Môžete použiť vzor dokumentu, ktorý vypracoval portál energiaweb.sk

Jedna dôležitá poznámka k samotnému pripojeniu zariadaniu do elektrického systému, je potrebné spracovať východiskovú revíziu zariadenia – toto obvykle zabezpečí  realizátor zariadenia.

2. Ostrovný systém – tzv. OFF Grid

Je to spôsob inštalácie zdroja ktorý je úplne oddelený od distribučnej sústavy. Nestačí len galvanické oddelenie, ale systém musí byť fyzicky oddelený od DS. Realizáciou takéhoto systému sa teda neovplyvňuje distribučná sústava.

Keďže ostrovný systém slúži výlučne len pre vlastnú spotrebu a je odpojený od DS, zákon o podpore OZE tu stráca pôsobnosť a jediná starosť je len podľa energetického zákona a to, splniť si oznamovaciu povinnosť podľa § 4 odsek (5) 251/2012 Z.z.

3. Hybridný systém

Je to spravidla kombinácia prvých dvoch systémov. V bežnom režime pracuje ako štandardný Malý zdroj určený prevažne na pokrytie vlastnej spotreby. Ale akonáhle dôjde k výpadku distribučnej sústavy, je schopný prepnúť sa do ostorvného režimu a naďalej zásobovať objekt elektrinou. Hybridný systém je možné realizovať so zálohou akumulátormi alebo aj bez akumulácie. Bez akumulátorov pokryje systém výpadky iba v čase slnečnej produkcie.

V tomto zapojení je potrebné inštalovať špeciálny invertor, kotrý je takejto prevádzky schopný. Klasický invertor napr. v zapojení ON Grid je závislý od prítomnosti elektriny z nadradenej distribučnej sústavy /DS/. Ak napr. zamestnanci elektrární pri klasickej údržbe odpoja zdroj elektriny, invertor tiež prestane pracovať. To znamená, že prípadná elektriny vyrobená Malým zdrojom nie je dodávana do vnútorného systému domu ani do DS.

4. Klasický systém s doplatkom

Jedná sa o pripojenie elektrárne s využitím všetkých štyroch podporných mechanizmov:
– prednostné pripojenie do distribučnej sústavy
– právo na výkup elektriny na krytie strát v sústave
– podpora doplatkom
– právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku
Zákon udáva limit inštalácie 30Kw na streche alebo fasáde jednej budovy. Cena výkupu elektriny na straty a doplatku je od 1.1.2015 stanovená na 88,89€.

Na začiatku článku som uviedol, že sa jedná o špecifický spôsob pripojenia. Je to jednak preto, že všetky tri regionálne distribučné sústavy (RDS) majú tzv. STOP stav. To znamená, že nepripájajú žiadne OZE. Výnimkou sú len Malé zdroje. A ďalší dôvod je predovšetkým ekonomický. Prevádzka takéhoto zdroja sa prakticky vôbec neoplatí, aj vzhľadom na dramaticky klesajúce výkupné ceny a obštrukciami zo strany RDS, kedy majiteľ FVE musí dokonca platiť za síce vyrobenú elektrinu, ale nedodanú do DS (spotrebovanú na mieste výroby).

5. Nepodnikanie v energetike – špecifický spôsob
Zákon 251/2012 Z.z. podľa §4 odsek 4 upravuje nepodnikanie pre Malý zdroj. Ten istý zákon ale podľa §4 odsek 2 upravuje taktiež ďalší výklad nepodnikania v energetike. Z tohoto odseku 2 teda vyplýva, že pokiaľ majiteľ zdroja dokáže, že všetok inštalovaný výkon a výrobu dokáže vždy spotrebovať výlučne pre vlastnú spotrebu, na pripojenie sa k DS stačí oznámenie úradu (ÚRSO) vznik takéhoto zdroja.
Tu netreba treba ešte zabudnúť na povinnosť, oznámiť stavebnému úradu drobnú stavbu.

 
Zdroje: energiaweb.sk, IDB Journal
Možnosti pripojenia fotovoltického zdroja